காலப்பணம் விஞ்ஞானிகளால் மறைக்கப்பட்டதன் நோக்கம் என்ன?

184

விஞ்ஞானிகளின் கருத்துப்படி காலப்பயணமானது மருக்கப்பட்ட விடயம் அல்ல பல விஞ்ஞானிகளால் நிருவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் படி ஒளியின் வேகத்துக்கு ஒரு உடல் பயணிக்கும் போது காலப்பயணம் இடம் பெருவதாக குறிப்பிடப் படுகிறது.

இது சாத்தியப் படாமைக்கான காரணம் ஒளியின் வேகத்துற்கு (299 792 458 m / s) எம்மால் பயணிப்பதற்கு 0.01% கூட முடியாது என்பதால் இக்கருத்து பலராலும் ஏற்றுக் கொள்ளப்படவில்லை இதனால் விஞ்ஞானிகளால் முறைப்படி நிருவிக்க முடியவில்லை இருந்தும் காலப்பயணம் 100% சாத்தியம் ஆனது.

மேலதிக காலப்பயணம் சம்மந்தமான தகவல்களை அறிந்துகொள்ள https://www.youtube.com/watch?v=8CQ0XqxBNSI&t=2s

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here